HUNOR COOP a JÓ SZOMSZÉD!

HUNOR COOP ZRT NYERMÉNYJÁTÉK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Hunor Coop Zrt (a továbbiakban Adatkezelő) 2022. december 1-22-e között, előre meghirdetett 5000 Ft-os vásárlási értékhez kötött nyereményjátékot hirdet, az abban részt vevő vásárlók (továbbiakban Érintett) adatait kezeli.

 

A nyereményjátékban minden olyan vásárló részt vesz, aki legalább 5000 Ft értékben vásárol a Hunor Coop Zrt valamelyik kiskereskedelmi egységében, és a vásárlást igazoló nyugtát nevével címével, telefonszámával ellátva bedobja az üzletben elhelyezett nyereményládába.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Hunor Coop ZRT ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Nyereményjátékban kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a kérdőíven a személyes adatainak megadásával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

1. FOGALMAK

  • a. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Nyereményjátékkal  összefüggésben minden alább meghatározott adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

 

3. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

Adatkezelés                                                       Vásárláshoz kötött nyereményjáték.

 

Kezelt adatok köre                                           - Név

                                                                           - Lakcím

                                                                           - Telefonszám

 

Adatkezelés időtartama: Az adatok a nyertes személyének kisorsolásával – a nyertes adatainak kivételével, melyek kezelése a sorsolást követő 1 év – minden, az érintett által megadott személyes adat törlésre kerül az Adatkezelő rendszeréből.

 

Adatkezelés célja: A Nyereményjáték lebonyolítása és a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornák biztosítása. Ha a fenti adatokat nem kívánja megadni a résztvevő, úgy a nyereményjátékban nem tud részt venni.

 

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása

 

 

 

4. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat kizárólag a Hunor Coop ZRT., illetve a Hunor Coop ZRT. belső munkatársai, jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé harmadik személy(ek) részére.

 

5. COOKIE-K

A Hunor Coop ZRT.  Facebook oldalán is visszaküldhető a fentiek szerint a kérdőív.  Facebook elhelyez az érintett számítógépén különböző cookiekat, melyekről bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

A Honlapon külső (nem az adatkezelő) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az adatkezelő minden felelősségét kizárja.

 

 

6. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Az Érintettnek joga van arra, hogy a Hunor Coop ZRT. által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze.

Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a Hunor Coop ZRT. részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg, adatkezelő szóbeli tájékoztatást nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

• kezelt adatok körének meghatározása,

• adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

• adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,

• adatforrás megjelölése

 

6.2. A nyertesek adatainak közzététele:

 

A nyertesek hozzájárulása a szándékuk önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely jelen tájékoztató elérhetőségének biztosításával megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

A nyertesek hozzájárulnak, hogy a sorsolást követően 1 hónapig nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza (különösen a Szervező által üzemeltetett üzletek hirdető tábláin, továbbá a Facebook oldalán).

Hozzájárulnak továbbá, hogy a nyeremény átvételről fotó, video készüljön, melyet a Szervező saját promóciós kiadványaiban/webes felületen közzétehet, melynek ideje a nyeremény átadását követő 1 év.

 

6.3. Helyesbítéshez való jog:

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Ezt az Adatkezelőtől az Érintett kérheti.

 

6.4. A törléshez való jog

 Érintett kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.

 

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 Ha az Érintett valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

 

6.6. A tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék saját helyzetével kapcsolatos okokból, így ebben az esetben az adatait nem kezelheti tovább abból a célból az adatkezelő.

 

6.7.Az adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben igényli az Érintett, megkaphatja adatait számítógéppel olvasható formátumban  vagy kérheti, hogy ezeket egy másik adatkezelőhöz továbbítsa az adatkezelő.

 

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Hunor Coop Zrt

Levelezési: 6600 Szentes, Petőfi u. 5. sz.

Telefonszám: 63/562-232

E-mailcím: kozpont@hunorcoop.hu

 

Az érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

  • a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
  • b. Bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

 

Érintett kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó károkozásáért és az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogi sérelemért is az igénybevevő adatkezelő tartozik felelősséggel. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

8. ADATBIZTONSÁG

A Hunor Coop ZRT. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infótörvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. szeptember 30. napjától érvényes, és csak a 2022. október 10-31-ig tartó törzsvásárlói kérdőív visszaküldésére vonatkozó nyereményjáték, valamint a kérdőív feldolgozásának időszakára érvényes.

 

 

 

Szentes, 2022. szeptember 28.

                                                                                  Hunor Coop ZRT.

 

 

KAPCSOLAT:

HUNOR COOP ZRt.

6600 Szentes Petőfi u.5.

Telefon: 63/562-232,

30/742-9553, 30/742-9554

E-mail: kozpont@hunorcoop.hu

Kereskedelmi osztály:
Csatordai Lajos kereskedelmi igazgató

kerosztaly@hunorcoop.hu

Gazdasági Igazgatás:
Bozsó Judit  gazdasági igazgató

turine@hunorcoop.hu

Cég elnevezése: HUNOR COOP Regionális Kereskedelmi és szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cég rövid elnevezése: HUNOR COOP ZRt.       Cég székhelye: 6600 Szentes, Petőfi u. 5.

Cégjegyzékszám: 06-10-000318         Adószám: 13121587-2-06

A céget nyilvántartó bíróság: Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság