HUNOR COOP a JÓ SZOMSZÉD!

HUNOR COOP ZRT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÉRDŐÍVHEZ KÖTÖTT NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

A Hunor Coop Zrt. 2023. október 9-31-e között, előre meghirdetett, törzsvásárlói kérdőív visszaküldéséhez kötött nyereményjátékot szervez vásárlói részére.  A Nyereményjáték szervezője a Hunor Coop Zrt. (székhely: 6600 Szentes, Petőfi u. 5. sz.)  – továbbiakban: „Szervező”).

A Nyereményjáték bonyolítását, a nyereménysorsolást, valamint a nyertesek értesítését és a nyeremények kézbesítését a Szervező végzi.

 

1. A törzsvásárlói kérdőív kiküldési felületek:

 • Levélben, melyet a válaszadó a Hunor Coop Zrt központjának címére (6600 Szentes, Petőfi u. 5. sz.) alá küldött válaszlevében küldhet vissza
 • Törzsvásárlók által megadott e-mail elérhetőségek
 • Hunor Coop ZRT Facebook oldala

 

2. Résztvevők

A Nyereményjátékban részt vehet bármely Magyarországon tartózkodási vagy állandó lakcímmel és személyazonosságát igazoló dokumentummal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy. A résztvevőktől az alábbi adatokat kéri a szervező:

 • levélben visszaküldött kérdőívek esetén:  Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, életkor
 • interneten keresztül kiküldött kérdőívek esetén: Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, életkor

 

A Nyereményjátékban résztvevő adatainak megadásával elfogadja a jelen Nyereményjáték és a mellékelt Nyereményjáték Adatkezelési Tájékoztatóban leírtakat.

 

Az akcióban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, a szervezésben és lebonyolításban résztvevő munkavállalói.

 

3. A Nyereményjáték menete

A Hunor Coop ZRT. a vásárlók és törzsvásárlók részére kérdőívet küld ki piackutatás, vásárlói elégedettség felmérések, valamint visszajelzések a termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan. 2023. október 10-15-én kiküldésre kerül 7000 db levél, melyben megtalálható a kérdőív, illetve válaszboríték. A válaszborítékban a törzsvásárló postai költség nélkül visszaküldheti a kitöltött kérdőívet, a postaköltséget a Hunor Coop ZRT. vállalja. Ezek szórása a társaság boltjainak közelében elhelyezkedő lakóházak, melyek szórása külön szórási rend szerint történik. Ezen kívül 8000 db e-mail címmel rendelkező törzsvásárló részére a kérdőív e-mailben kiküldésre kerül, valamint a Hunor Coop Zrt Facebook oldalán is le lehet tölteni, melyet az oldal követői érnek el.  Azok a vásárlók, akik a kérdőív kitöltésekor és visszaküldésekor megadják adataikat, részt vesznek a nyereményjátékon. A visszaküldési határidő az összes felület esetében 2023. október 31. A visszaküldött érvényes kérdőívek között kisorsolásra kerül 3 db 10 000 Ft-os Hunor Coop Vásárlási utalvány (beváltási idő a kibocsájtástól számított 1 év).

 

4. A nyeremény sorsolás időpontja és helyszíne

A Nyereményjáték végén a Szervező a részvételi szabályoknak és feltételeknek megfelelően véletlenszerű húzással sorsolja ki a nyerteseket. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolásra 2023. november 3-án a Hunor Coop Zrt központi irodájában (6600 Szentes, Petőfi u. 5. sz.) kerül sor.

 

5. Nyeremények közös szabályai

 • A nyeremények nem kicserélhetők, készpénzre nem válthatók át.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremény igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményt megváltoztassa, vagy visszavonja.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremény átvétele után a Nyertes a nyereménnyel kapcsolatos bármilyen reklamációját elutasítsa.
 • A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha valamely Nyertes nem tudja átvenni nyereményét.

 

A nyeremények átvétele az alábbiak szerint történik:

 • Szervező a sorsolást követő 2 munkanapon belül a nyerteseket a megadott elérhetőségeken értesíti. A Nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy valós lakcímet, telefonszámot és e-mail címet adjanak meg, illetve gondoskodjanak annak ellenőrzéséről.
 • Nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza (különösen a Szervező által üzemeltetett üzletek hirdető tábláin, továbbá a Facebook oldalán).
 • Az Szervező, mint adatfeldolgozó és adatkezelő a Nyertesekkel egyeztet, a Nyertesektől a személyazonosításhoz szükséges okból okmányaik bemutatását kérheti, továbbá a játék lebonyolításával kapcsolatban eljár.
 • A nyereményeket, a 3 db 10 000 Ft értékű Hunor Coop Vásárlási utalványt a Szervező személyesen adja át a nyertesekkel előre egyeztetett időpontokban és helyszíneken.

 

6. Személyi jövedelemadó

A Szervező vállalja a nyereményhez tartozó esetleges adóterhek megfizetését. A Nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) őket terhelik, a nyeremények átvétele saját felelősségre történik.

 

7. Jogfenntartás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték menetét, a kijelölt Nyereményjáték időszakot - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően – a résztvevők hozzájárulása nélkül egyoldalúan megváltoztassa. A tájékoztatás írásos formában történik, melyet az üzletekben plakáton, illetve  web-es felületen tesz közzé.

Amennyiben a Nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, felfüggessze vagy megszüntesse.

A Nyereményjátékban az abban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni az Akció megfelelő lebonyolításáról.

A Szervezőt a szabályzat módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való regisztrációval/részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

Bármilyen, a Nyereményjáték kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

 

8. Felelősség kizárása

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a Nyereményjátékban való részvételből erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például a hálózati kimaradásért, vagy a küldemény késéséért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a jelen szabályzatban rögzített lényeges kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

A Szervező nem vonható felelősségre a résztvevők által a jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen a résztvevők által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a résztvevők magatartása, a résztvevők által elfogadott szabályok, stb. megsértésével összefüggő események miatt.

Amennyiben vita merül fel adott résztvevő Nyereményjátékban való részvételi jogosultságával kapcsolatban, a Szervező döntése végleges és kötelező érvényű.

A résztvevő téves adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a számára a résztvevő által megadott személyes adatokban lévő hibákért és/vagy hiányosságokért, ezeknek a felelőssége teljes mértékben a résztvevőt terheli. A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre sem, ha nem sikerül elérnie egy nyertes játékost annak nevében, lakcímében, telefonszámában, e-mail vagy postai címében lévő hiba/hiányosság miatt.

 

 

 

 

Szentes, 2023. szeptember 28.

 

                                                                                                           Hunor Coop ZRT.

 

 

KAPCSOLAT:

HUNOR COOP ZRt.

6600 Szentes Petőfi u.5.

Telefon: 63/562-232,

30/742-9553, 30/742-9554

E-mail: kozpont@hunorcoop.hu

Kereskedelmi osztály:
Csatordai Lajos kereskedelmi igazgató

kerosztaly@hunorcoop.hu

Gazdasági Igazgatás:
Bozsó Judit  gazdasági igazgató

turine@hunorcoop.hu

Cég elnevezése: HUNOR COOP Regionális Kereskedelmi és szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cég rövid elnevezése: HUNOR COOP ZRt.       Cég székhelye: 6600 Szentes, Petőfi u. 5.

Cégjegyzékszám: 06-10-000318         Adószám: 13121587-2-06

A céget nyilvántartó bíróság: Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság